Disclaimer en Privacyverklaring

DISCLAIMER

Onderstaand is van toepassing op de website www.fairhups.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

No part of the publications on this site may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (be this electronically, mechanically, through photocopy or recording, or otherwise) without either prior written permission or a license permitting restricted copying and use for a third party, from Marieke van Leeuwen

Het auteursrecht op deze website berust bij Marieke van Leeuwen met uitzondering van materiaal van anderen. Het overnemen of hergebruiken van content op www.fairhups.nl is niet toegestaan, hiervoor geldt het auteursrecht als bedoeld in artikel 15 Auteurswet 1912. Een bezoeker van deze website mag bijdragen verspreiden mits een hyperlink met bronvermelding is toegevoegd.

Deze website is een uitgave van Marieke van Leeuwen.
 Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website besteden, is het mogelijk dat informatie op de site onvolledig of onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder aankondiging of verplichting worden aangebracht of verwijderd. 
Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen.

Daar waar gebruik gemaakt wordt van materiaal van anderen berust het auteursrecht bij de andere partij. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de andere partij.

Marieke van Leeuwen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.fairhups.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.fairhups.nl te kunnen raadplegen.

Wij stellen meldingen over onjuiste, onduidelijke of ontbrekende informatie zeer op prijs en ontvangen die bij voorkeur via info@fairhups.nl.

PRIVACYVERKLARING WEBSITE GEGEVENS

Marieke van Leeuwen, hierna aangeduid als ‘Ik’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens
Marieke van Leeuwen
Telefoon: 0634030087
E-mail: info@fairhups.nl
Website: www.fairhups.nl

Uitgangspunt

Bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer is voor mij als vanzelfsprekend. De op deze website ingevoerde persoonsgegevens behandel ik zorgvuldig en vertrouwelijk en ik beveilig ze naar beste kunnen. Ik doe dat in overeenstemming met de Europese regelgeving (GDPR) waar ik achter sta.

Welke persoonsgegevens sla ik op en verwerk ik wanneer?​

Ik verwerk je persoonsgegevens wanneer je reageert op een blog of mij een e-mail stuurt op info@fairhups.nl. Je kunt dan denk aan.

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

Met welke doelen en op welke grondslag verwerk ik je persoonsgegevens?

Doelen

Ik verwerk jouw persoonsgegevens met als doel te reageren op jouw contactaanvraag.

Grondslag

Ik ga er van uit dat je in het verleden met het invoeren van contactgegevens toestemming hebt gegeven voor het opslaan en gebruiken van de bovengenoemde persoonsgegevens voor de bovengenoemde doelen. Vanaf 25 mei 2018 vraag ik je expliciet toestemming voor het opslaan en gebruiken van de bovengenoemde persoonsgegevens voor de bovengenoemde doelen.

Je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

​Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb aan je te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fairhups.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage e.d. door jou zelf is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming op basis van de door jouw verstrekte gegevens.

Gebruikte computersystemen en service providers

Ik gebruik de volgende computerprogramma’s of -systemen voor het opslaan en verwerken van je persoonsgegevens: Webmail systeem van roundcube. Daarnaast maak ik gebruik van google analytics om de bezoeken op mijn website te monitoren. Er zijn geen andere bedrijven die jouw gegevens verwerken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@fairhups.nl. Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

SSL. Ik ontvang jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan s.v.p. contact met mij op via info@fairhups.nl. Komen wij er samen niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, autoriteitpersoonsgegevens.nl